Trần Duy Trung | S h u n (1)


SONGNGUTAITRAM

by Trần Duy Trung, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

S h u n

 

 

last night a stranger

crept into my dreams

 

stood in front of a house the year I was ten

like a tree, silent

 

stood in front of a field, where there’s a grave of a man

the green grass of twenty years ago

 

in the dark eyes deep as the forest

shaking in bouts of fever

 

he cried

the tears

 

fell on my cheeks

as I wake.

_____

L ư u Đ à y

 

 

đêm qua một kẻ lạ mặt

đã lẻn vào giấc ngủ của tôi

 

đứng trước căn nhà năm tôi mười tuổi

như một cái cây im lặng

 

đứng trước cánh đồng, nơi nấm mộ một người đàn ông

cỏ xanh từ hai mươi năm trước

 

trong đôi mắt thẳm sâu…

View original post 26 more words

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: